Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《爭》

Library Resources
1 爭:
𝌞爭。陽氣汜施,不偏不頗,物與爭訟,各遵其儀。

2 爭:
初一,爭不爭,隱冥。測曰,「爭不爭」、道之素也。

3 爭:
次二,赫河,臞。測曰,「赫河」之「臞」、何可怙也。

4 爭:
次三,爭射齦齦。測曰,「爭射誾誾」、君子讓鄰也。

5 爭:
次四,爭小利,不酋貞。測曰,「小利」不絕、正道乃昏也。

6 爭:
次五,爭于逵,利以無方。測曰,「爭于逵」、爭處中也。

7 爭:
次六,臂膊脛如,股腳䐜如,維身之疾。測曰,「臂脛」「如股」、臣大隆也。

8 爭:
次七,爭干及矛䩜,用亨于王前行。測曰,「干」「矛」之爭、衛君躬也。

9 爭:
次八,狼盈口,矢在其後。測曰,「狼盈口」、不顧害也。

10 爭:
上九,兩虎相牙,知掣者全。測曰,「兩虎相牙」、知所制也。

URN: ctp:taixuanjing/zheng