Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《裝》

Library Resources
1 裝:
𝌤裝。陽氣雖大用事,微陰據下,裝而欲去。

2 裝:
初一,幽裝,莫見之行。測曰,「幽裝」「莫見」、心已外也。

3 裝:
次二,𪃿鵝慘于冰,翼彼南風,內懷其乘。測曰,「𪃿鵝」之「慘」、懷憂無快也。

4 裝:
次三,往其志,或承之喜。測曰,「往其志」、遇所快也。

5 裝:
次四,鶤雞朝飛,踤于北,嚶嚶相和,不輟食。測曰,「鶤雞朝飛」、何足賴也。

6 裝:
次五,鴻裝于淄,飲食頤頤。測曰,「鴻裝于淄」、大將得志也。

7 裝:
次六,經衢,周九路,不限其行賈。測曰,「經六衢」、商旅事也。

8 裝:
次七,裝無㒧,利征,咎。測曰,「裝無㒧」、禍且至也。

9 裝:
次八,季仲播軌,泣于之道,用送厥往。測曰,「季仲播軌」、送其死也。

10 裝:
上九,裝于昏。測曰,「裝于昏」、尚可避也。

URN: ctp:taixuanjing/zhuang