Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Back Forward
Confucianism -> Kongzi Jiayu -> 五仪解 -> 4 - Parallel passages

[More information]
 • 哀公问五义(三) Show parallel passages

  荀子·哀公》:哀公曰:“敢问何如斯可谓庸人矣?”孔子对曰:“所谓庸人者,口不道善言,心不知邑邑;不知选贤人善士托其身焉以为己忧;动行不知所务,止立不知所定;日选择于物,不知所贵;从物如流,不知所归;五凿为正,心从而坏:如此则可谓庸人矣。” Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:哀公曰:“善!何如则可谓庸人矣?”孔子对曰:“所谓庸人者,口不能道善言,而志不邑邑;不能选贤人善士而托身焉,以为己忧。动行不知所务,止立不知所定;日选于物,不知所贵;从物而流,不知所归,五凿为政,心从而坏;若此,则可谓庸人矣。” Show in context
  孔子家语·五仪解》:公曰:“敢问何如斯谓之庸人?”孔子曰:“所谓庸人者,心不存慎终之规,口不吐训格之言,不择贤以托其身,不力行以自定;见小暗大,不知所务;从物如流,不知其所执,此则庸人也。” Show in context
 • 敢问何如斯可谓庸人矣,孔子对曰所谓庸人者 Show parallel passages

  荀子·哀公》:哀公曰:“敢问何如斯可谓庸人矣?”孔子对曰:“所谓庸人者,口不道善言, Show in context
  荀子·哀公》:哀公曰:“善!敢问何如斯可谓士矣?”孔子对曰:“所谓士者,虽不能尽道术, Show in context
  荀子·哀公》:哀公曰:“善!敢问何如斯可谓之君子矣?”孔子对曰:“所谓君子者, Show in context
  荀子·哀公》:哀公曰:“善!敢问何如斯可谓贤人矣?”孔子对曰:“所谓贤人者, Show in context
  荀子·哀公》:哀公曰:“善!敢问何如斯可谓大圣矣?”孔子对曰:“所谓大圣者, Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:哀公曰:“善!何如则可谓庸人矣?”孔子对曰:“所谓庸人者,口不能道善言, Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:哀公曰:“善!何如则可谓士矣?”孔子对曰:“所谓士者,虽不能尽道术, Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:哀公曰:“善!何如则可谓君子矣?”孔子对曰:“所谓君子者, Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:哀公曰:“善!敢问:何如可谓贤人矣?”孔子对曰:“所谓贤人者, Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:哀公曰:“善!敢问:何如可谓圣人矣?”孔子对曰:“所谓圣人者, Show in context
  孔子家语·五仪解》:公曰:“敢问何如斯谓之庸人?”孔子曰:“所谓庸人者, Show in context
  孔子家语·五仪解》:公曰:“何谓士人?”孔子曰:“所谓士人者,心有所定,计有所守,虽不能尽道术之本, Show in context
  孔子家语·五仪解》:公曰:“何谓君子?”孔子曰:“所谓君子者, Show in context
  孔子家语·五仪解》:公曰:“何谓贤人?”孔子曰:“所谓贤人者, Show in context
  孔子家语·五仪解》:公曰:“何谓圣人?”孔子曰:“所谓圣者, Show in context
  艺文类聚·》:哀公问曰:何谓圣人。孔子对曰:所谓圣人者, Show in context
  太平御览·叙圣》:哀公问曰:“何谓圣人?”孔子对曰:“所谓圣人者, Show in context
 • 士何如斯可谓之达矣 Show parallel passages

  论语·颜渊》:子张问:“士何如斯可谓之达矣?” Show in context
  论语·子路》:子贡问曰:“何如斯可谓之士矣?” Show in context
  论语·子路》:子路问曰:“何如斯可谓之士矣?” Show in context
  孟子·尽心下》:敢问何如斯可谓狂矣? Show in context
  礼记·孔子闲居》:敢问:何如斯可谓参于天地矣? Show in context
  荀子·哀公》:敢问何如斯可谓庸人矣? Show in context
  荀子·哀公》:敢问何如斯可谓士矣? Show in context
  荀子·哀公》:敢问何如斯可谓之君子矣? Show in context
  荀子·哀公》:敢问何如斯可谓贤人矣? Show in context
  荀子·哀公》:敢问何如斯可谓大圣矣? Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:敢问:何如可谓贤人矣? Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:敢问:何如可谓圣人矣? Show in context
  扬子法言·修身卷第三》:或问:“何如斯谓之人?” Show in context
  孔子家语·五仪解》:敢问何如斯谓之庸人? Show in context
  史记·仲尼弟子列传》:子张问:“士何如斯可谓之达矣?” Show in context
  太平御览·地上》:敢问何如斯可谓参天地矣? Show in context
  太平御览·》:子张问:“士何如斯可谓之达矣?” Show in context
  太平御览·兄弟上》:子路问曰:“何如斯可谓之士矣?” Show in context
 • 所谓庸人者,心不存慎终之规 Show parallel passages

  孔子家语·五仪解》:所谓庸人者,心不存慎终之规,口不吐训格之言,不择贤以托其身,不力行以自定;见小暗大,不知所务;从物如流,不知其所执,此则庸人也。 Show in context
  群书治要·五仪》:所谓庸人者,心不存慎终之规,口不吐训格之言,不择贤以托其身,不力行以自定,见小暗大而不知所务,从物如流而不知所执,此则庸人也。 Show in context
 • 口不吐训格之言,不择贤以托其身 Show parallel passages

  孔子家语·五仪解》:口不吐训格之言,不择贤以托其身,不力行以自定; Show in context
  群书治要·五仪》:口不吐训格之言,不择贤以托其身,不力行以自定, Show in context
  群书治要·体论》:口不吐乎训诰之言,不择贤以托身,不力行以自定, Show in context