Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 舞曲歌辞:东海有勇妇

《舞曲歌辞:东海有勇妇》

李白 Library Resources
1 舞曲歌辞... :
梁山感杞妻,恸器为之倾。金石忽暂开,都由激深情。

2 舞曲歌辞... :
东海有勇妇,何惭苏子卿。学剑越处子,超腾若流星。

3 舞曲歌辞... :
捐躯报夫仇,万死不顾生。白刃耀素雪,苍天感精诚。

4 舞曲歌辞... :
十步两躩跃,三呼一交兵。斩首掉国门,蹴踏五藏行。

5 舞曲歌辞... :
割此伉俪愤,粲然大义明。北海李使君,飞章奏天庭。

6 舞曲歌辞... :
舍罪警风俗,流芳播沧瀛。志在列女籍,行帛已光荣。

7 舞曲歌辞... :
淳于免诏狱,汉主为缇萦。津妾一棹歌,脱父于严刑。

8 舞曲歌辞... :
十子若不肖,不如一女英。豫让斩空衣,有心竟无成。

9 舞曲歌辞... :
要离杀庆忌,壮夫素所轻。妻子亦何辜,焚之买虚名。

10 舞曲歌辞... :
岂如东海妇,事立独扬名。

URN: ctp:n113365