Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 舞曲歌辞:白紵辞

《舞曲歌辞:白紵辞》

李白 Library Resources
1 舞曲歌辞... :
扬清歌,发皓齿,北方佳人东邻子。且吟白紵停渌水,
长袖拂面为君起。寒云夜卷霜海空,胡风吹天飘塞鸿。

2 舞曲歌辞... :
玉颜满堂乐未终,馆娃日落歌吹蒙。

3 舞曲歌辞... :
月寒江清夜沉沉,美人一笑千黄金,垂罗舞縠扬哀音。

4 舞曲歌辞... :
郢中白雪且莫吟,子夜吴歌动君心。动君心,冀君赏,
愿作天池双鸳鸯,一朝飞去青云上。

5 舞曲歌辞... :
吴刀翦彩缝舞衣,明妆丽服夺春辉,扬眉转袖若雪飞。

6 舞曲歌辞... :
倾城独立世所稀,激楚结风醉忘归。高堂月落烛已微,
玉钗挂缨君莫违。

URN: ctp:n113409