Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 杂曲歌辞:妾薄命

《杂曲歌辞:妾薄命》

武平一 Library Resources
1 杂曲歌辞... :
有女妖且丽,裴回湘水湄。水湄兰杜芳,采之将寄谁。

2 杂曲歌辞... :
瓠犀发皓齿,双蛾频翠眉。红脸如开莲,素肤若凝脂。

3 杂曲歌辞... :
绰约多逸态,轻盈不自持。常矜绝代色,复恃倾城姿。

4 杂曲歌辞... :
子夫前入侍,飞燕复当时。正悦掌中舞,宁哀团扇诗。

5 杂曲歌辞... :
洛川昔云遇,高唐今尚违。幽阁禽雀噪,闲阶草露滋。

6 杂曲歌辞... :
流景一何速,年华不可追。解佩安所赠,怨咽空自悲。

URN: ctp:n113852