Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Back Forward
Confucianism -> Xunzi -> 君道 -> 5 - Parallel passages

1使

1. 为 : Originally read: "欲". 据《群书治要》本补,说见王念孙《读书杂志》、王先谦《荀子集解》。

[More information]
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。民不亲不爱,而求为己用,为己死,不可得也。民不为己用,不为己死,而求兵之劲,城之固,不可得也。兵不劲,城不固,而求敌之不至,不可得也。敌至而求无危削,不灭亡,不可得也。危削灭亡之情,举积此矣,而求安乐,是狂生者也。狂生者,不胥时而落。故人主欲强固安乐,则莫若反之民;欲附下一民,则莫若反之政;欲修政美俗,则莫若求其人。彼或蓄积而得之者不世绝。彼其人者,生乎今之世,而志乎古之道。以天下之王公莫好之也,然而是子独好之;以天下之民莫欲之也,然而是子独为之。好之者贫,为之者穷,然而是子犹将为之也,不为少顷辍焉。晓然独明于先王之所以得之,所以失之,知国之安危臧否,若别白黑。是其人也,大用之,则天下为一,诸侯为臣;小用之,则威行邻敌; Show in context
  韩诗外传·卷五》:君者、民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者、不能爱其民,而求民亲己爱己,不可得也。民不亲不爱,而求为己用,为己死,不可得也。民弗为用,弗为死,而求兵之劲,城之固,不可得也。兵不劲,城不固,而欲不危削灭亡,不可得也。夫危削灭亡之情,皆积于此,而求安乐是闻,不亦难乎!是枉生者也。悲夫!枉生者不待时而灭亡矣。故人主欲强固安乐,莫若反己;欲附下一民,则莫若及之政;欲修政美俗,则莫若求其人。彼其人者,生今之世,而志乎古之世,以天下之王公莫之好也,而是子独好之;以民莫之为也,而是子独为之也。抑为之者穷,而是子犹为之,而无是须臾怠焉差焉。独明夫先王所以遇之者,所以失之者,知国之安危臧否,若别白黑,则是其人也。人主欲强固安乐,则莫若与其人为之,巨用之,则天下为一,诸侯为臣;小用之,则威行邻国, Show in context
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清则流清,原浊则流浊。故有社稷者而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。民不亲不爱,而求为己用,为己死,不可得也。民不为己用,不为己死,而求兵之劲,城之固,不可得也。兵不劲,城不固,而求敌之不至,不可得也。敌至而求无危削,不灭亡,不可得也。危削灭亡之情,举积此矣,而求安乐,是狂生者也。狂生者,不胥时而落。故人主欲强固安乐,则莫若反之民;欲附下一民,则莫若反之政;欲修政美俗,则莫若求其人。 Show in context
  韩诗外传·卷五》:君者、民之源也,源清则流清,源浊则流浊。故有社稷者、不能爱其民,而求民亲己爱己,不可得也。民不亲不爱,而求为己用,为己死,不可得也。民弗为用,弗为死,而求兵之劲,城之固,不可得也。兵不劲,城不固,而欲不危削灭亡,不可得也。夫危削灭亡之情,皆积于此,而求安乐是闻,不亦难乎!是枉生者也。悲夫!枉生者不待时而灭亡矣。故人主欲强固安乐,莫若反己;欲附下一民,则莫若及之政;欲修政美俗,则莫若求其人。 Show in context
  群书治要·孙卿子》:君者,民之源也。源清则流清,源浊则流浊,故有社稷而不能爱民,不能利民,而求民之亲爱己,不可得也。民不亲不爱而求其为己用,为己死,不可得也。民不为己用,不为己死,而求兵之劲,城之固,不可得也。兵不劲,城不固,而求敌之不至,不可得也。敌至而求无危削,不灭亡,不可得也。故人主欲强固安乐,则莫若反之民,欲附下壹民,则莫若反之政,欲修政美国,则莫若求其人, Show in context
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清则流清,原浊则流浊。 Show in context
  韩诗外传·卷五》:君者、民之源也,源清则流清,源浊则流浊。 Show in context
  群书治要·孙卿子》:君者,民之源也。源清则流清,源浊则流浊, Show in context
  太平御览·》:君者,源也;水者,流也。源清则流清,源浊则流浊。 Show in context
 • 君者,民之原也 Show parallel passages

  荀子·君道》:君者,民之原也;原清则流清, Show in context
  韩诗外传·卷五》:君者、民之源也,源清则流清, Show in context
  群书治要·孙卿子》:君者,民之源也。源清则流清, Show in context
  太平御览·》:君者治之源也,源清则流长。 Show in context
  太平御览·》:君者,源也;水者,流也。源清则流清, Show in context
 • 原清则流清,原浊则流浊 Show parallel passages

  荀子·君道》:原清则流清,原浊则流浊。 Show in context
  荀子·君道》:原清则流清,原浊则流浊。 Show in context
  韩诗外传·卷五》:源清则流清,源浊则流浊。 Show in context
  群书治要·孙卿子》:源清则流清,源浊则流浊, Show in context
  太平御览·》:源清则流清,源浊则流浊。 Show in context
 • 生乎今之世,反古之道 Show parallel passages

  礼记·中庸》:生乎今之世,反古之道。 Show in context
  荀子·君道》:生乎今之世,而志乎古之道。 Show in context
  荀子·哀公》:生今之世,志古之道: Show in context
  荀子·哀公》:生今之世,志古之道; Show in context
  韩诗外传·卷五》:生今之世,而志乎古之世, Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:生乎今之世,志古之道; Show in context
  大戴礼记·哀公问五义》:故生乎今之世,志古之道; Show in context
  孔子家语·五仪解》:生今之世,志古之道; Show in context
  孔子家语·五仪解》:生今之世,志古之道; Show in context
  史记·高祖功臣侯者年表》:居今之世,志古之道, Show in context
 • 国之所以安危臧否也 Show parallel passages

  荀子·王制》:国之所以安危臧否也, Show in context
  荀子·君道》:知国之安危臧否, Show in context
  韩诗外传·卷五》:知国之安危臧否, Show in context
 • 若别白黑 Show parallel passages

  荀子·儒效》:若别白黑; Show in context
  荀子·君道》:若别白黑。 Show in context
  韩诗外传·卷三》:若别白黑; Show in context
  韩诗外传·卷五》:若别白黑, Show in context
 • 故君人者,爱民而安 Show parallel passages

  荀子·君道》:故君人者,爱民而安,好士而荣,两者无一焉而亡。《诗》曰:“介人维藩,大师为垣。”此之谓也。 Show in context
  荀子·强国》:故君人者,爱民而安,好士而荣,两者亡一焉而亡。《诗》曰:“价人维藩,大师维垣。”此之谓也。 Show in context
 • 故君人者,爱民而安 Show parallel passages

  荀子·君道》:故君人者,爱民而安,好士而荣,两者无一焉而亡。 Show in context
  荀子·强国》:故君人者,爱民而安,好士而荣,两者亡一焉而亡。 Show in context
  群书治要·孙卿子》:故君人者,爱民而安,好士而荣,两者无一焉而亡也。 Show in context
 • 介人维藩,大师为垣 Show parallel passages

  荀子·君道》:介人维藩,大师为垣。 Show in context
  荀子·强国》:价人维藩,大师维垣。 Show in context
  汉书·诸侯王表》:介人惟藩,大师惟垣。 Show in context
  诗经·》:价人维藩、大师维垣、 Show in context
  群书治要·大雅》:介人维藩,太师维垣, Show in context