Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 自昌乐郡溯流至白石岭下行入郴州

《自昌乐郡溯流至白石岭下行入郴州》

沈佺期 Library Resources
1 自昌乐郡... :
兹山界夷夏,天险横寥廓。太史漏登探,文命限开凿。

2 自昌乐郡... :
北流自南泻,群峰回众壑。驰波如电腾,激石似雷落。

3 自昌乐郡... :
崖留盘古树,涧蓄神农药。乳窦何淋漓,苔藓更彩错。

4 自昌乐郡... :
娟娟潭里虹,渺渺滩边鹤。岁杪应流火,天高云物薄。

5 自昌乐郡... :
金风吹绿梢,玉露洗红箨。溯舟始兴廨,登践桂阳郭。

6 自昌乐郡... :
匍匐缘修阪,穹窿曳长dh。碍林阻往来,遇堰每前却。

7 自昌乐郡... :
救艰不遑饭,毕昏无暇泊。濯溪宁足惧,磴道谁云恶。

8 自昌乐郡... :
我行山水间,湍险皆不若。安能独见闻,书此贻京洛。

URN: ctp:n125616