Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 酬鴻臚裴主簿雨後北樓見贈

《酬鴻臚裴主簿雨後北樓見贈》

王昌齡 Library Resources
1 酬鴻臚裴... :
暮霞照新晴,歸雲猶相逐。有懷晨昏暇,想見登眺目。

2 酬鴻臚裴... :
問禮侍彤襜,題詩訪茅屋。高樓多古今,陳事滿陵穀。

3 酬鴻臚裴... :
地久微子封,台餘孝王築。裴回顧霄漢,豁達俯川陸。

4 酬鴻臚裴... :
遠水對孤城,長天向喬木。公門何清靜,列戟森已肅。

5 酬鴻臚裴... :
不歎攜手稀,常思著鞭速。終當拂羽翰,輕舉隨鴻鵠。

URN: ctp:n132069