Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 有竹一篇七章

《有竹一篇七章》

萧颖士 Library Resources
1 有竹一篇... :
有竹斯竿,于阁之前。君子秉心,惟其贞坚兮。

2 有竹一篇... :
有竿斯竹,于阁之侧。君子秉操,惟其正直兮。

3 有竹一篇... :
彼蔚者竹,萧其森矣。有开者合,宛其深矣。

4 有竹一篇... :
回檐幽砌,如翼如齿。

5 有竹一篇... :
冬之宵,霰雪斯瀌。我有金炉,熹其以歊。

6 有竹一篇... :
夏之日,炎景斯郁。我有珍簟,凄其以栗。

7 有竹一篇... :
彼纷者务,体其豫矣。有旨者酒,欢其且矣。

8 有竹一篇... :
友僚萃止,跗萼载韡。

9 有竹一篇... :
彼美公之姓兮,那欤应积庆兮,期子惟去之柄兮。

URN: ctp:n135070