Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 春日陪楊江甯及諸官宴北湖感古作

《春日陪楊江甯及諸官宴北湖感古作》

李白 Library Resources
1 春日陪楊... :
昔聞顏光祿,攀龍宴京湖。樓船入天鏡,帳殿開雲衢。

2 春日陪楊... :
君王歌大風,如樂豐沛都。延年獻佳作,邈與詩人俱。

3 春日陪楊... :
我來不及此,獨立鐘山孤。楊宰穆清風,芳聲騰海隅。

4 春日陪楊... :
英僚滿四座,粲若瓊林敷。鷁首弄倒景,蛾眉綴明珠。

5 春日陪楊... :
新弦采梨園,古舞嬌吳歈。曲度繞雲漢,聽者皆歡娛。

6 春日陪楊... :
雞棲何嘈嘈,沿月沸笙竽。古之帝宮苑,今乃人樵蘇。

7 春日陪楊... :
感此勸一觴,願君覆瓢壺。榮盛當作樂,無令後賢籲。

URN: ctp:n139277