Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《九日登山》

李白 Library Resources
1 九日登山:
渊明归去来,不与世相逐。为无杯中物,遂偶本州牧。

2 九日登山:
因招白衣人,笑酌黄花菊。我来不得意,虚过重阳时。

3 九日登山:
题舆何俊发,遂结城南期。筑土按响山,俯临宛水湄。

4 九日登山:
胡人叫玉笛,越女弹霜丝。自作英王胄,斯乐不可窥。

5 九日登山:
赤鲤涌琴高,白龟道冯夷。灵仙如仿佛,奠酹遥相知。

6 九日登山:
古来登高人,今复几人在。沧洲违宿诺,明日犹可待。

7 九日登山:
连山似惊波,合遝出溟海。扬袂挥四座,酩酊安所知。

8 九日登山:
齐歌送清扬,起舞乱参差。宾随落叶散,帽逐秋风吹。

9 九日登山:
别后登此台,愿言长相思。

URN: ctp:n139378