Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 使云阳寄府曹

《使云阳寄府曹》

韦应物 Library Resources
1 使云阳寄... :
夙驾祗府命,冒炎不遑息。百里次云阳,闾阎问漂溺。

2 使云阳寄... :
上天屡愆气,胡不均寸泽。仰瞻乔树巅,见此洪流迹。

3 使云阳寄... :
良苗免湮没,蔓草生宿昔。颓墉满故墟,喜返将安宅。

4 使云阳寄... :
周旋涉涂潦,侧峭缘沟脉。仁贤忧斯民,贱子甘所役。

5 使云阳寄... :
公堂众君子,言笑思与觌。

URN: ctp:n140796