Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 八哀詩:故著作郎貶台州司戶滎陽鄭公虔

《八哀詩:故著作郎貶台州司戶滎陽鄭公虔》

杜甫 Library Resources
1 八哀詩:... :
鶢鶋至魯門,不識鐘鼓饗。孔翠望赤霄,愁思雕籠養。

2 八哀詩:... :
滎陽冠眾儒,早聞名公賞。地崇士大夫,況乃氣精爽。

3 八哀詩:... :
天然生知姿,學立游夏上。神農極闕漏,黃石愧師長。

4 八哀詩:... :
藥纂西極名,兵流指諸掌。貫穿無遺恨,薈蕞何技癢。

5 八哀詩:... :
圭臬星經奧,蟲篆丹青廣。子雲窺未遍,方朔諧太枉。

6 八哀詩:... :
神翰顧不一,體變鐘兼兩。文傳天下口,大字猶在榜。

7 八哀詩:... :
昔獻書畫圖,新詩亦俱往。滄洲動玉陛,宣鶴誤一響。

8 八哀詩:... :
三絕自禦題,四方尤所仰。嗜酒益疏放,彈琴視天壤。

9 八哀詩:... :
形骸實土木,親近唯几杖。未曾寄官曹,突兀倚書幌。

10 八哀詩:... :
晚就芸香閣,胡塵昏坱莽。反復歸聖朝,點染無滌蕩。

11 八哀詩:... :
老蒙台州掾,泛泛浙江槳。覆穿四明雪,饑拾楢溪橡。

12 八哀詩:... :
空聞紫芝歌,不見杏壇丈。天長眺東南,秋色餘魍魎。

13 八哀詩:... :
別離慘至今,斑白徒懷曩。春深秦山秀,葉墜清渭朗。

14 八哀詩:... :
劇談王侯門,野稅林下鞅。操紙終夕酣,時物集遐想。

15 八哀詩:... :
詞場竟疏闊,平昔濫吹獎。百年見存歿,牢落吾安放。

16 八哀詩:... :
蕭條阮咸在,出處同世網。他日訪江樓,含淒述飄蕩。

URN: ctp:n148625