Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 八哀诗:故著作郎贬台州司户荥阳郑公虔

《八哀诗:故著作郎贬台州司户荥阳郑公虔》

杜甫 Library Resources
1 八哀诗:... :
鶢鶋至鲁门,不识钟鼓飨。孔翠望赤霄,愁思雕笼养。

2 八哀诗:... :
荥阳冠众儒,早闻名公赏。地崇士大夫,况乃气精爽。

3 八哀诗:... :
天然生知姿,学立游夏上。神农极阙漏,黄石愧师长。

4 八哀诗:... :
药纂西极名,兵流指诸掌。贯穿无遗恨,荟蕞何技痒。

5 八哀诗:... :
圭臬星经奥,虫篆丹青广。子云窥未遍,方朔谐太枉。

6 八哀诗:... :
神翰顾不一,体变钟兼两。文传天下口,大字犹在榜。

7 八哀诗:... :
昔献书画图,新诗亦俱往。沧洲动玉陛,宣鹤误一响。

8 八哀诗:... :
三绝自御题,四方尤所仰。嗜酒益疏放,弹琴视天壤。

9 八哀诗:... :
形骸实土木,亲近唯几杖。未曾寄官曹,突兀倚书幌。

10 八哀诗:... :
晚就芸香阁,胡尘昏坱莽。反复归圣朝,点染无涤荡。

11 八哀诗:... :
老蒙台州掾,泛泛浙江桨。覆穿四明雪,饥拾楢溪橡。

12 八哀诗:... :
空闻紫芝歌,不见杏坛丈。天长眺东南,秋色馀魍魉。

13 八哀诗:... :
别离惨至今,斑白徒怀曩。春深秦山秀,叶坠清渭朗。

14 八哀诗:... :
剧谈王侯门,野税林下鞅。操纸终夕酣,时物集遐想。

15 八哀诗:... :
词场竟疏阔,平昔滥吹奖。百年见存殁,牢落吾安放。

16 八哀诗:... :
萧条阮咸在,出处同世网。他日访江楼,含凄述飘荡。

URN: ctp:n148625