Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 送李四擢第歸覲省

《送李四擢第歸覲省》

錢起 Library Resources
1 送李四擢... :
當年貴得意,文字各爭名。齊唱陽春曲,唯君金玉聲。

2 送李四擢... :
懸黎寶中出,高價世難掩。鴻羽不低飛,龍津徒自險。

3 送李四擢... :
直矜鸚鵡賦,不貴芳桂枝。少俊蔡邕許,長鳴唐舉知。

4 送李四擢... :
梁城下熊軾,朱戟何暐耀。才子欲歸甯,棠花已含笑。

5 送李四擢... :
高門知慶大,子孝覺親榮。獨攬還珠美,寧唯問絹情。

6 送李四擢... :
離筵不盡醉,摻袂一何早。馬蹄西別輕,樹色東看好。

7 送李四擢... :
行塵忽不見,惆悵青門道。

URN: ctp:n152982