Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 長安敘懷寄崔十五

《長安敘懷寄崔十五》

武元衡 Library Resources
1 長安敘懷... :
延首直城西,花飛綠草齊。迢遙隔山水,悵望思遊子。

2 長安敘懷... :
百囀黃鸝細雨中,千條翠柳衡門裏。門對長安九衢路,
愁心不惜芳菲度。風塵冉冉秋複春,鐘鼓喧喧朝複暮。

3 長安敘懷... :
漢家宮闕在中天,紫陌朝臣車馬連。蕭蕭霓旌合仙仗,
悠悠劍佩入爐煙。李廣少時思報國,終軍未遇敢論邊。

4 長安敘懷... :
無媒守儒行,榮悴紛相映。家甚長卿貧,身多公幹病。

5 長安敘懷... :
不知身病竟如何,懶向青山眠薜蘿。雞黍空多元伯惠,
琴書不見子猷過。超名累歲與君同,自歎還隨鷁退風。

6 長安敘懷... :
聞說唐生子孫在,何當一為問窮通。

URN: ctp:n168544