Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 仲秋朝拜昭陵

《仲秋朝拜昭陵》

權德輿 Library Resources
1 仲秋朝拜... :
清秋壽原上,詔拜承吉蔔。嘗讀貞觀書,及茲幸齋沐。

2 仲秋朝拜... :
文皇昔潛耀,隨季自顛覆。撫運斯順人,救焚非逐鹿。

3 仲秋朝拜... :
神祇戴元聖,君父納大麓。良將授兵符,直臣調鼎餗。

4 仲秋朝拜... :
無疆傳慶祚,有截荷亭育。仙馭淩紫氛,神游棄黃屋。

5 仲秋朝拜... :
方祗護山跡,先正陪岩腹。杳杳九嵕深,沉沉萬靈肅。

6 仲秋朝拜... :
鳥飛田已辟,龍去雲猶簇。金氣爽林巒,幹岡走崖谷。

7 仲秋朝拜... :
吾皇弘孝理,率土蒙景福。擁佑乃清夷,威靈諒回復。

8 仲秋朝拜... :
禮承三公重,心愧二卿祿。展敬何所伸,曾以斧山木。

URN: ctp:n170196