Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 新卜清羅幽居奉獻陸大夫

《新卜清羅幽居奉獻陸大夫》

孟郊 Library Resources
1 新卜清羅... :
黔婁住何處,仁邑無餒寒。豈悟舊羈旅,變為新閑安。

2 新卜清羅... :
二傾有餘食,三農行可觀。籠禽得高巢,轍鮒還層瀾。

3 新卜清羅... :
翳翳桑柘墟,紛紛田裏歡。兵戈忽消散,耦耕非艱難。

4 新卜清羅... :
嘉木偶良酌,芳陰庇清彈。力農唯一事,趣世徒萬端。

5 新卜清羅... :
靜覺本相厚,動為末所殘。此外有餘暇,鋤荒出幽蘭。

URN: ctp:n180197