Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《茅舍》

元稹 Library Resources
1 茅舍:
楚俗不理居,居人盡茅舍。茅苫竹梁棟,茅疏竹仍罅。

2 茅舍:
邊緣堤岸斜,詰屈簷楹亞。籬落不蔽肩,街衢不容駕。

3 茅舍:
南風五月盛,時雨不來下。竹蠹茅亦幹,迎風自焚灺。

4 茅舍:
防虞集鄰里,巡警勞晝夜。遺燼一星然,連延禍相嫁。

5 茅舍:
號呼憐穀帛,奔走伐桑柘。舊架已新焚,新茅又初架。

6 茅舍:
前日洪州牧,念此常嗟訝。牧民未及久,郡邑紛如化。

7 茅舍:
峻邸儼相望,飛甍遠相跨。旗亭紅粉泥,佛廟青鴛瓦。

8 茅舍:
斯事才未終,斯人久雲謝。有客自洪來,洪民至今藉。

9 茅舍:
惜其心太亟,作役無容暇。台觀亦已多,工徒稍冤吒。

10 茅舍:
我欲他郡長,三時務耕稼。農收次邑居,先室後臺榭。

11 茅舍:
啟閉既及期,公私亦相借。度材無強略,庀役有定價。

12 茅舍:
不使及僭差,粗得禦寒夏。火至殊陳鄭,人安極嵩華。

13 茅舍:
誰能繼此名,名流襲蘭麝。五袴有前聞,斯言我非詐。

URN: ctp:n184605