Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 月三十韻

《月三十韻》

元稹 Library Resources
1 月三十韻:
蓂葉標新朔,霜豪引細輝。白眉驚半隱,虹勢訝全微。

2 月三十韻:
涼魄潭空洞,虛弓雁畏威。上弦何汲汲,佳色轉依依。

3 月三十韻:
綺幕殘燈斂,妝樓破鏡飛。玲瓏穿竹樹,岑寂思屏幃。

4 月三十韻:
坐愛規將合,行看望已幾。絳河冰鑒朗,黃道玉輪巍。

5 月三十韻:
迥照偏瓊砌,餘光借粉闈。泛池相皎潔,壓桂共芳菲。

6 月三十韻:
的的當歌扇,娟娟透舞衣。殷勤入懷什,懇款墮雲圻。

7 月三十韻:
素液傳烘盞,鳴琴薦碧徽。椒房深肅肅,蘭路靄霏霏。

8 月三十韻:
翡翠通簾影,琉璃瑩殿扉。西園筵玳瑁,東壁射蛜蝛。

9 月三十韻:
老將占天陣,幽人釣石磯。荷鋤元亮息,回棹子猷歸。

10 月三十韻:
迢遞同千里,孤高淨九圍。從星作風雨,配日麗旌旗。

11 月三十韻:
麟鬥寧徒設,蠅聲豈浪譏。司存委卿士,新拜出郊畿。

12 月三十韻:
今古雖雲極,虧盈不易違。珠胎方夜滿,清露忍朝晞。

13 月三十韻:
漸減姮娥面,徐收楚練機。卞疑雕璧碎,潘感竟床稀。

14 月三十韻:
捐篋辭班女,潛波蔽虙妃。氛埃誰定滅,蟾兔杳難希。

15 月三十韻:
須遣圓明盡,良嗟造化非。如能付刀尺,別為創璿璣。

URN: ctp:n186007