Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 杜陵叟-傷農夫之困也

《杜陵叟-傷農夫之困也》

白居易 Library Resources
1 杜陵叟-... :
杜陵叟,杜陵居,歲種薄田一頃餘。三月無雨旱風起,
麥苗不秀多黃死。九月降霜秋早寒,禾穗未熟皆青幹。

2 杜陵叟-... :
長吏明知不申破,急斂暴徵求考課。典桑賣地納官租,
明年衣食將何如。剝我身上帛,奪我口中粟。

3 杜陵叟-... :
虐人害物即豺狼,何必鉤爪鋸牙食人肉。不知何人奏皇帝,
帝心惻隱知人弊。白麻紙上書德音,京畿盡放今年稅。

4 杜陵叟-... :
昨日裏胥方到門,手持尺牒榜鄉村。十家租稅九家畢,
虛受吾君蠲免恩。

URN: ctp:n188847