Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 憶平泉山居,贈沈吏部一首

《憶平泉山居,贈沈吏部一首》

李德裕 Library Resources
1 憶平泉山... :
昔聞羊叔子,茅屋在東渠。豈不念歸路,徘徊畏簡書。

2 憶平泉山... :
乃知軒冕客,自與田園疏。歿世有遺恨,精誠何所如。

3 憶平泉山... :
嗟予寡時用,夙志在林閭。雖抱山水癖,敢希仁智居。

4 憶平泉山... :
清泉繞捨下,修竹蔭庭除。幽徑松蓋密,小池蓮葉初。

5 憶平泉山... :
從來有好鳥,近複躍鰷魚。少室映川陸,鳴皋對蓬廬。

6 憶平泉山... :
張何舊寮寀,相勉在懸輿。常恐似伯玉,瞻前慚魏舒。

URN: ctp:n201327