Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 春日使府寓懷二首

《春日使府寓懷二首》

薛能 Library Resources
1 春日使府... :
一想流年百事驚,已拋漁父戴塵纓。青春背我堂堂去,
白髮欺人故故生。道困古來應有分,詩傳身後亦何榮。

2 春日使府... :
誰憐合負清朝力,獨把風騷破鄭聲。

3 春日使府... :
平生無解亦無操,永日書生坐獨勞。唯覺宦情如水薄,
不知人事有山高。孤心好直迍猶強,病發慵梳癢更搔。

4 春日使府... :
何事故溪歸未得,幾拋清淺泛紅桃。

URN: ctp:n219526