Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 吳中苦雨因書一百韻寄魯望

《吳中苦雨因書一百韻寄魯望》

皮日休 Library Resources
1 吳中苦雨... :
全吳臨巨溟,百里到滬瀆。海物競駢羅,水怪爭滲漉。

2 吳中苦雨... :
狂蜃吐其氣,千尋勃然蹙。一刷半天墨,架為欹危屋。

3 吳中苦雨... :
怒鯨瞪相向,吹浪山轂轂。倏忽腥杳冥,須臾坼崖谷。

4 吳中苦雨... :
帝命有嚴程,慈物敢潛伏。噓之為玄雲,彌亙千萬幅。

5 吳中苦雨... :
直拔倚天劍,又建橫海纛。化之為暴雨,潈潈射平陸。

6 吳中苦雨... :
如將月窟寫,似把天河撲。著樹勝戟支,中人過箭鏃。

7 吳中苦雨... :
龍光倏閃照,虯角搊琤觸。此時一千里,平下天臺瀑。

8 吳中苦雨... :
雷公恣其志,ze磹裂電目。蹋破霹靂車,折卻三四輻。

9 吳中苦雨... :
雨工避罪者,必在蚊睫宿。狂發鏗訇音,不得懈怠僇。

10 吳中苦雨... :
頃刻勢稍止,尚自傾蔌蔌。不敢履洿處,恐蹋爛地軸。

11 吳中苦雨... :
自爾凡十日,茫然晦林麓。只是遇滂沱,少曾逢霢霂。

12 吳中苦雨... :
伊餘之廨宇,古制拙蔔築。頹簷倒菌黃,破砌頑莎綠。

13 吳中苦雨... :
只有方丈居,其中蹐且局。朽處或似醉,漏時又如沃。

14 吳中苦雨... :
階前平氾濫,牆下起趢趚。唯堪著笞笠,複可乘艒宿。

15 吳中苦雨... :
雞犬並淋漓,兒童但咿噢。勃勃生濕氣,人人牢於鋦。

16 吳中苦雨... :
鬚眉漬將斷,肝膈蒸欲熟。當庭死蘭芷,四垣盛薋菉。

17 吳中苦雨... :
解帙展斷書,拂床安壞櫝。跳樑老蛙黽,直向床前浴。

18 吳中苦雨... :
蹲前但相聒,似把白丁辱。空廚方欲炊,漬米未離bL。

19 吳中苦雨... :
薪蒸濕不著,白晝須然燭。汙萊既已濘,買魚不獲鮛。

20 吳中苦雨... :
竟未成麥饘,安能得粱肉。更有陸先生,荒林抱窮蹙。

21 吳中苦雨... :
壞宅四五舍,病筱三兩束。蓋簷低礙首,蘚地滑澾足。

22 吳中苦雨... :
注欲透承塵,濕難庇廚簏。低摧在圭竇,索漠拋偏裻。

23 吳中苦雨... :
手指既已胼,肌膚亦將瘯。一苞勢欲陊,將撐乏寸木。

24 吳中苦雨... :
盡日欠束薪,經時無寸粟。eA蝓將入甑,蟚蜞已臨鍑。

25 吳中苦雨... :
嬌兒未十歲,枵然自啼哭。一錢買粔籹,數裏走病僕。

26 吳中苦雨... :
破碎舊鶴籠,狼藉晚蠶蔟。千卷素書外,此外無餘蓄。

27 吳中苦雨... :
著處紵衣裂,戴次紗帽醭。惡陰潛過午,未及烹葵菽。

28 吳中苦雨... :
吳中銅臭戶,七萬沸如臛。嗇止甘蟹ee,侈唯僭車服。

29 吳中苦雨... :
皆希尉吏旨,盡怕裏胥錄。低眉事庸奴,開顏納金玉。

30 吳中苦雨... :
唯到陸先生,不能分一斛。先生之志氣,薄漢如鴻鵠。

31 吳中苦雨... :
遇善必擎跽,見才輒馳逐。廉不受一芥,其餘安可黷。

32 吳中苦雨... :
如何鄉里輩,見之乃蝟縮。粵予苦心者,師仰但踖踧。

33 吳中苦雨... :
受易既可注,請玄又堪蔔。百家皆搜蕩,六藝盡翻覆。

34 吳中苦雨... :
似餒見太牢,如迷遇華燭。半年得酬唱,一日屢往復。

35 吳中苦雨... :
三秀間稂莠,九成雜巴濮。奔命既不暇,乞降但相續。

36 吳中苦雨... :
吟詩口吻噅,把筆指節瘃。君才既不窮,吾道由是篤。

37 吳中苦雨... :
所益諒弘多,厥交過親族。相逢似丹漆,相望如脁肭。

38 吳中苦雨... :
論業敢並驅,量分合繼躅。相違始兩日,忡忡想華縟。

39 吳中苦雨... :
出門泥漫漶,恨無直轅輂。十錢賃一輪,逢上鳴斛觫。

40 吳中苦雨... :
赤腳枕書帙,訪予穿詰曲。入門且抵掌,大噱時碌碌。

41 吳中苦雨... :
茲淋既浹旬,無乃害九穀。予惟餓不死,得非道之福。

42 吳中苦雨... :
手中捉詩卷,語快還共讀。解帶似歸來,脫巾若沐浴。

43 吳中苦雨... :
疏如松間篁,野甚麋對鹿。行譚弄書簽,臥話枕棋局。

44 吳中苦雨... :
呼童具盤餐,擫衣換雞鶩。或蒸一升麻,或煠兩把菊。

45 吳中苦雨... :
用以閱幽奇,豈能資口腹。十分煎皋盧,半榼挽醽醁。

46 吳中苦雨... :
高談繄無盡,晝漏何太促。我公大司諫,一切從民欲。

47 吳中苦雨... :
梅潤侵束杖,和氣生空獄。而民當斯時,不覺有煩溽。

48 吳中苦雨... :
念澇為之災,拜神再三告。太陰霍然收,天地一澄肅。

49 吳中苦雨... :
燔炙既芬芬,威儀乃毣毣。須權元化柄,用拯中夏酷。

50 吳中苦雨... :
我願薦先生,左右輔司牧。茲雨何足雲,唯思舉顏歜。

URN: ctp:n228422