Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 將之瀘郡旅次遂州遇裴晤員外謫居於此話舊淒涼因寄二首

《將之瀘郡旅次遂州遇裴晤員外謫居於此話舊淒涼因寄二首》

鄭谷 Library Resources
1 將之瀘郡... :
誰解登高問上玄,謫仙何事謫詩仙,雲遮列宿離華省,
樹蔭澄江入野船。黃鳥晚啼愁瘴雨,青梅早落中蠻煙。

2 將之瀘郡... :
不知幾首南行曲,留與巴兒萬古傳。

3 將之瀘郡... :
昔年共照松溪影,松折溪荒僧已無。今日重思錦城事,
雪銷花謝夢何殊。亂離未定身俱老,騷雅全休道甚孤。

4 將之瀘郡... :
我拜師門更南去,荔枝春熟向渝瀘。

URN: ctp:n240730