Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《講德聯句》

皎然 Library Resources
1 講德聯句:
先王設位,以正邦國。建立大官,封植有德。——潘述

2 講德聯句:
二南敷化,四嶽述職。其言不朽,其儀不忒。——湯衡

3 講德聯句:
暨于嬴劉,乃創程式。罷侯置守,剖竹分域。——皎然

4 講德聯句:
赫矣皇唐,康哉立極。精選藩翰,庸資正直。——潘述

5 講德聯句:
爰命我公,東土作則。克己恭儉,疲人休息。——湯衡

6 講德聯句:
濟濟閭閈,油油黍稷。既富既教,足兵足食。——皎然

7 講德聯句:
恤其凋瘵,剪其荊棘。威懷逋叛,撲滅蝥賊。——潘述

8 講德聯句:
疾惡如讎,聞善不惑。哀矜鰥寡,旌禮儒墨。——湯衡

9 講德聯句:
乃修堤防,乃浚溝洫。以利通商,以溉嘉穀。——皎然

10 講德聯句:
征賦以節,計功以時。人胥懷惠,吏不能欺。——潘述

11 講德聯句:
我政載孚,我邦載綏。猛獸不暴,嘉魚維滋。——湯衡

12 講德聯句:
肅恭明神,齊沐不虧。歲或驕陽,雨無愆期。——皎然

13 講德聯句:
帝嘉有庸,寵命來斯。紫紱載綏,金章陸離。——潘述

14 講德聯句:
資忠履孝,閱禮敦詩。明德惟馨,自天佑之。——湯衡

URN: ctp:n259701