Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《鬻子》

Library Resources
1 鬻子:
君子不与人之谋本书之谋作谋之则已矣。若与人谋之,则非道无由也。故君子之谋,能必用道,而不能必见受也。能必忠,而不能必入也。能必信,而不能必见信也。君子非仁仁作人者不出之于辞,而施之于行,故非非者行是,而恶恶者行善,而道谕矣。

2 鬻子:
文王问于鬻子曰:敢问人有大忌乎。对曰:有。文王曰:敢问大忌奈何。鬻子对曰:大忌知身之恶而不改也。以贼其身,乃丧其躯,有行如此,之谓大忌也。昔之帝王,其所以为明者,以其吏也。昔之君子,其所以为功者,以其民也。力生于民,而功最于吏,福归于君,民者至庳也。而使之取吏焉。必取所爱,故十人爱之,则十人之吏也。百人爱之,则百人之吏也。千人爱之,则千人之吏也。万人爱之,则万人之吏也。

3 鬻子:
周公曰:吾闻之于政也。知善不行者则谓之狂,知恶不改者则谓之惑,夫狂与惑者,圣人之戒也。不肖者不自谓不肖,而不肖见于行,不肖者虽自谓贤,人犹皆谓之不肖也。愚者不自谓愚,而愚见于言,愚者虽自谓智,人犹皆谓之愚也。禹之治天下也。以五声听,门悬钟鼓铎磬而置鼗,以待四海之士。为铭于笋簴曰:教寡人以道者击鼓,教寡人以义者击钟,教寡人以事者振铎,告寡人以忧者击磬,语寡人以讼狱者挥鼗,此之谓五声,是以禹尝据一馈而七起,日中而不暇饱食。曰:吾不恐四海之士留于道路,吾恐其留吾门廷也。是以四海之士皆至,是以禹朝廷间可以罗雀者无者字

4 鬻子:
夫卿相无世,贤者有之,国无因治,智者理之,智者非一日之志也。治者非一日之谋也。治志治谋在于帝王,然后民知所保而知所避,发政施令,为天下福者谓之道,上下相亲谓之和,民不求而得所欲谓之信,除天下之害谓之仁,仁与信,和与道,帝王之器也。凡万物皆有器,故欲有为而不行其器者旧无不行其器者五字,补不成也。欲王者亦然,不用帝王之器者,亦不成也。

5 鬻子:
昔者,鲁周公使卫康叔往守于殷。戒之曰:与杀不辜,宁失有罪,无有无罪而见诛,无有有功而不赏,戒之,封,诛赏之慎焉。

URN: ctp:n278897