Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《司馬法》

Library Resources
1 司馬法:
古者以仁為本,以義治之,治之謂正,治民用兵,平亂討暴,必以義。是故殺人安人,殺之可也。以殺止殺,殺可以生也。攻其國,愛其民,攻之可也。除民害,去亂君也。以戰去戰,雖戰可也。故仁見親,義見悅,智見恃,勇見方,信見信,將有五材,則民親悅恃方而信之也。故內得愛焉。所以守也。外得威焉。所以戰也。利加於民則守固,威加敵民則戰勝。

2 司馬法:
故戰道,不違時,不歷民病,所以愛吾民也春秋興師為違時,飢疲不行,所以愛己本書己或作民也。不加喪,不因凶,所以愛其民也。敵有喪飢疲不加兵,愛彼民也。冬夏不興師,所以兼愛民也。大寒甚暑,吏士懈倦,難以警戒,大寒以露,則生外疾,甚暑以暴,則生內疾,故不出師,愛己彼之民也。故國雖大,好戰必亡,天下雖平,忘戰必危,天下既平,春蒐秋獮,振旅治兵,所以不忘戰也。

3 司馬法:
古者,逐奔不遠,從綏不過三舍,不窮不能,而哀憐傷病,是以明其仁也。成列而鼓,是以明其信也舊無是以明其信也六字,補之,争義不争利,是以明其義也。又能舍服,是以明其勇也。知始知終,是以明其知也。五德以時合散散作教,以為民紀,古之道也。仁義勇智信,民之本,隨時而施捨,為民綱紀,古之所傳政道也。

4 司馬法:
先王之治,順天之道,設地之宜,官人之德,而正名治物,正者,正官名也。名正則可法。立國辨職,立國治民,分守境界,各治其職。諸侯悅懷,海外來服,服從己也。獄弭而兵寢,聖德之治治作至也。

5 司馬法:
其次,賢王,制禮樂法度,乃作五刑,興甲兵,以討不義,巡狩省方,會諸侯,考不同,其有失命,亂常圮德,逆天之時,遍告于諸侯,章明有罪,天子正刑,刑者,正天子之法也。刑以征不義,伐不從王者之法也。冢宰與伯伯作百官二字布命於軍曰:入罪國國作人之地,無暴神衹,無行田獵,無有暴虐,無弃弃作毁土功,無燔墻屋,無伐樹木,無取六畜,無取禾粟,無取器械,見其老幼,奉歸勿傷,雖遇壯者,不校勿敵,敵若傷之,醫藥歸之,既誅有罪,王及諸侯修正其國,舉賢更立,明正復職。王者與四方諸侯伐無道之國,整頓其民人,舉賢良更立為君,奉尊王法,復五官之職事也。

6 司馬法:
古者逐奔不遠,從綏不及,所以示君子且有禮,不遠則難誘,不及則難陷,以禮為固,以仁為勝,既勝之後,其教可復,是以君子貴之也。

7 司馬法:
故禮與法,表裏也。文與武,左右也。古者賢王明民之德,盡民之善,故無廢德,無簡民,賞無所生,罰無所誡也。民有一善,處一事,故能盡民之善,無損德弃民也。能堪其事,故賞罰無所施也。有虞氏不賞不罰而民可用,至德也。夏賞而不罰,至教也。殷罰而不賞,至威也。周以賞罰,德衰也。賞不逾時,欲民速得為善之利也。罰不遷列,欲民速睹為不善之害也。賞功不移時,罪惡不轉列,所以勸善懲惡,欲速疾也。大捷不賞,上下皆不伐善也。一軍皆勝,上下俱不取功也。上苟不伐善,則不驕矣。下苟不伐善,必不登不登作亡等矣。上下不伐善若此,讓之至也。大敗不誅,上下皆不善在己也。一軍奔北,人皆有罪,故不誅,上下俱有過失也。上苟以不善在己,必悔其過,下苟以不善在己,必遠其罪,上下分惡若此,讓之至也。上下不取其善,君不驕下,下不求進也。

URN: ctp:n278902