Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 孫子兵法

《孫子兵法》

Library Resources
1 孫子兵法:
孫子曰:凡用兵之法,全國為上,破國次之,興兵深入長驅,據其都邑,絕其外內,敵舉國來服為上,以兵擊破服得之為次也。全軍為上,破軍次之,全卒為上,破卒次之,是故百戰百勝,非善之善者也。不戰而屈人之兵,善之善者也。未戰而敵自屈服也。

2 孫子兵法:
故上兵伐謀,敵始有謀,伐之易也。其次伐交,交,將合也。其次伐兵,兵形已成。下攻攻城,敵國已收其外糧城守,攻之為下。故善用兵者,屈人之兵而非戰也。拔人之城而非攻也。毁人之國而不久也。必以全争於天下,故兵不鈍而利可全也。

3 孫子兵法:
兵形象水,水行避高而就下,兵之形避實而擊虛,故水因地而制行,兵因敵而制勝,故兵無定勢,水無常形,能與敵變化而取勝者謂之神。

4 孫子兵法:
孫子曰:凡用兵之法,君命有所不受,苟便於事,不拘於君命也。無恃其不來,恃吾有以能待之也。無恃其不攻,恃吾之不可攻也。

5 孫子兵法:
夫唯無慮而易於敵者,必禽於人,故卒未附親而罰之,即不服,不服即難用也。卒已附親而罰不行者,即不可用矣。故令之以文,齊之以武,是謂必取,令素行則民服,令素行者,與衆相得也。

6 孫子兵法:
戰道必勝,主曰無戰,必戰,戰道不勝,主曰必戰,無戰,故進不求名,退不避罪,唯民是保,而利全於主,國之寶也。視卒如嬰兒,故可與之赴深溪,視卒如愛子,故可與之俱死,厚而不能使,愛而不能全全作令,亂而不能治,譬若驕子,不可用也。恩不可專用,罰不可專任。

7 孫子兵法:
知吾卒之可以擊,而不知敵之不可擊,勝之半也。知敵之可擊,而不知吾卒之不可以擊,勝之半也。知敵之可擊,知吾卒之可以擊,而不知地形之不可以戰,勝之半也。勝之半者,未可知也。故曰:知彼知己,勝乃不殆,知天知地,勝乃可全。

8 孫子兵法:
明主慮之,良將修之,非利不赴,非得不用,非危不戰,不得已而用兵。主不可以怒而興軍,將不可以愠而致戰,合於利而用,不合於利而止,怒可復喜,愠可復悅,亡國不可復存,死者不可復生也。故曰:明王慎之,良將敬之,此安國之道也。

9 孫子兵法:
興師十萬,出征千里,百姓之費,公家之奉,日千金,內外騷動,不得操事者,七十萬家,古者八家為鄰,一家從軍,七家奉之,言十萬之師,不事不耕者作十萬之師舉不事耕稼者,凡七十萬家也。相守數年,以争一日之勝,而愛爵禄百金,不知敵之情者,不仁之至也。非民之將也。非主之佐也。非勝之主也。故明王聖主,賢君勝將,所以動而勝人,成功出於衆者,先知也。先知者,不可取於鬼神,不可禱祀以求也。不可象於事也。不可以事類求也。不可驗於度,不可以行事度也不可以行事度也作不可以度數推,必取於人,知敵之情者也。

URN: ctp:n278903