Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《商君子》

Library Resources

六法

Library Resources
1 六法:
先王當時而立法,度務而制事,法宜其時則治,事適其務故有功,然則法有時而治,事有當而功,今時移而法不變,務易而事以古,是法與時詭,而事與務易也。故法立而亂益,務為而事廢,故聖人之治國也。不法古,不循今,當時而立功,在難而能免,今民能變俗矣。而法不易,國形更勢矣。而務以古,夫法者民之治也。務者事之用也。國失法則危,事失用則不成,故法不當時而務不適用而不危者,未之有也。

修權

Library Resources
1 修權:
國之所以治者三,一曰法,二曰信,三曰權,法者,君臣之所共操也。信者,君臣之所共立也。權者,君之所獨制也。人主失守則危,君臣釋法任私則亂,故立法明分而不以私害法則治,權制獨斷於君則威,民信其賞則事功,不信其刑,則奸無端矣。唯明主愛權重信,而不以私害法也。故上多惠言而不克其賞,則下不用,數加嚴命而不致其刑,則民傲罪,凡賞者文也。刑者武也。文武者,法之約也。故明主慎法,不蔽之謂明,不欺之謂察,故賞厚而信,刑重而必,不失疏遠,不私親近,故臣不蔽主而下不欺上。

2 修權:
世之為治者,多釋法而任私議,此國之所以亂也。先王懸權衡,立尺寸,而至今法之,其分明也。夫釋權衡而斷輕重,廢尺寸而意長短,雖察,商賈不用,為其不必也。故法者國之權衡也。夫背法度而任私議,皆不知類者也。故立法明分,中程者賞,毁公者誅,賞誅之法,不失其議,故民不争,不以爵禄便近親,則勞臣不怨,不以刑罰隱疏遠,則下親上,故官賢選能,不以其勞,則忠臣不進,行賞賦禄,不稱其功,則戰士不用。

3 修權:
凡人臣之事君也。多以主所好事君,君好法則臣以法事君,君好言則臣以言事君,君好法則端直之士在前,君好言則毁譽之臣在側,公私之分明,則小人不嫉賢,而不肖者不妒功,故三王以義親,五伯以法正諸侯,皆非私天下之利也。亂世之君臣,區區然皆欲擅一國之利,而蒐一官之重本書蒐作當以便其私,國之所以危也。夫廢法度而好私議,則奸臣鬻權以約禄,秩秩舊作杖,下同,改之官之吏,隱下而漁民。諺曰:蠹衆而木折,隙大而墻壞,故大臣争於私而不顧其民,則下離上,下離上者,國之隙也。秩官之吏,隱下以漁百姓,此民之蠹也。故國有隙蠹而不亡者,天下鮮矣。故明主任法去私,而國無隙蠹矣。

定分

Library Resources
1 定分:
法令者,民之命也。為治之本也。所以備民也。智者不得過,愚者不得不及,名分不定,而欲天下之治,是猶欲無饑而去食去食下舊無欲字,補之,欲無寒而去衣也。其不幾亦明矣。一兔走而百人追之,非以兔為可分以為百,由名之未定也。夫賣兔者滿市,盗不敢取,由名分之定也。故名分未定,堯,舜,禹,湯且皆加務而逐之,名分已定,貪盗不取,今法令不明,其名不定,天下之人得議之,此所謂名分不定也。夫名分不定,堯,舜猶將皆折而奸之,而况衆人乎。故聖人必為法令置官也。置吏也。為天下師,所以定分分上有名字也。名分定則大詐真真作貞信,巨盗愿愨,而各自治也。故夫名分定,勢治之道也。名分不定,勢亂之道也。故勢治者不可亂也。勢亂者不可治也。夫勢亂而欲治之,愈亂矣。勢治而治之,則治矣。故聖人治治,不治亂也。

2 定分:
聖人為民法,必使之明白易知,愚智遍能知之,萬民無陷於險危也。故聖人立天下而天下無刑死者,非可刑殺而不刑殺也。萬民皆知所以避禍就福而皆自治也。明主因治而治之,故天下大治也。

URN: ctp:n278914