Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 蔣子萬機論

《蔣子萬機論》

Library Resources

政略

Library Resources
1 政略:
夫君王之治,必須賢佐然後為泰,故君稱元首,臣為股肱,譬之一體。相須而行也。是以陶唐欽明,羲氏平秩,有虞明目,元愷敷教,皆此君唱臣和,同亮天功,故能天成地平,咸熙於和穆,盛德之治也。夫隨俗樹化,因世建業,慎在務三而已,一曰擇人,二曰因民,三曰從時,時移而不移,違天之祥也。民望而不因,違人之咎也。好善而不能擇人,敗官之患也。三者失,則天人之事悖矣。夫人乖則時逆,時逆則天違,天違而望國安,未有也。

刑論

Library Resources
1 刑論:
患之巨者,狡猾之獄焉。狡黠之民,不事家事,煩貸鄉黨,以見厭賤,因反忿恨,看看疑覓國家忌諱,造誹謗,崇飾戲言以成醜語,被以叛逆告白長吏,長吏或內利疾惡盡節之名,外以為功,遂使無罪并門滅族,父子孩耄,肝腦塗地,豈不劇哉。求媚之臣,側入取捨,雖烝子啖君,孤己悅主而不憚也。况因捕叛之時,無悅親之民,必獲盡節之稱乎。夫妄造誹謗,虛書叛逆,狡黠之民也。而詐忠者知而族之,此國之大殘,不可不察也。

用奇

Library Resources
1 用奇:
或曰:官人用士,累功積效,以次相叙,明主之法,忠臣之節盡矣。若拔奇求異,超等逾第,非臣之事也。應之曰:顧當憂世無奇人,倘有,又不能識耳,明法忠節,未必已盡也。自昔五帝之冠,固有黜陟之謨矣。復勤揚側陋,殷有考誡之誥矣。復力索巖穴,西伯有呈效之誓矣。復旁求魚釣,小伯有督課之法矣。復遽求囚俘,漢祖有賞爵之約矣。復急追亡信,若修叙為明法,拔奇為非事,是兩帝三君非聖哲,而鮑,蕭非忠吏也。然則考功案第,守成之法也。拔奇取異,定社稷之事也。當多事之世而論無事之法,處用奇之時而必效一官之智,此所以上古多無嚴之國也。是以高世之主,成功之臣,張法以御常人,厚禮以延奇逸,求之若不及,索之若骨肉,故能消灾除難,君臣同烈也。曩使五主二臣,牽於有司,束於修修疑循常,不念疇諮,則唐民康哉之歌不作,殷無高宗之號,周無殪商雅頌之美,齊無九合功,漢殲於京索而不帝矣。故明君良臣垂意於奇異,誠欲濟其事也。使奇異塡於溝壑,有國者將不興其治矣。

2 用奇:
漢元帝為太子時,諫持法泰深,求用儒生,宣帝作色怒之云,俗儒不達不足任,亂吾家者太子也。據如斯言,漢之中滅,職由宣帝,非太子也。乃知班固步驟盛衰,發明是非之理,弗逮古史遠矣。昔秦穆公近納英儒,招致智辯,知富國强兵,至於始皇,乘歷世餘,滅吞六國,建帝號,而坑儒任刑,疏扶蘇之諫,外蒙恬之直,受胡亥之曲,信趙高之諂,身没三歲,秦無噍類矣。前史書二世之禍,始皇所起也。夫漢祖初以三章結黔首之心,并任儒辯以并諸侯,然後罔漏吞舟之魚,烝民樸謹,天下大治,宣帝受六世之洪業,繼武昭之成法,四夷怖征伐之威,生民厭兵革之苦,海內歸勢,適當安樂時也。而以峻法繩下,賤儒貴刑名,是時名則名則二字似衍石顯,弘恭之徒,便僻危嶮,杜塞公論,專制於事,使其君負無窮之謗也如此,誰果亂宣帝家哉。向使宣帝豫料柱石之士,骨鯁之臣,屬之社稷,不令宦竪秉持天機,豈近於元世棟橈榱崩,三十年間,漢為新家哉。推計之,始皇任刑,禍近及身,宣帝好刑,短喪天下,不同於秦禍少者耳。

URN: ctp:n278959