Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《怱》

Library Resources
1 怱:
怱:速也。仓红切,十五。

2 怱:
忩:俗。

3 怱:
葱:荤菜。

4 怱:
楤:尖头担也。

5 怱:
𨍉:轞车载囚。

6 怱:
聦:闻也,明也,察也,听也,殷仲堪父患耳聦闻牀下蚁动谓之牛鬬出晋书。

7 怱:
繱:色青黄文细绢。

8 怱:
𤧚:石似玉也。

9 怱:
騘:马青白杂色。

10 怱:
䗓:蜻蜓。《淮南子》云:虾蟆爲鹑水虿爲䗓。

11 怱:
囱:竈突。

12 怱:
𨣭:𨣭𨢊浊酒。

13 怱:
鍯:大凿平木器。

14 怱:
㷓:煴也。又子孔切。

15 怱:
𢉛:屋中会。又子孔切。

URN: ctp:n288350