Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《斯》

Library Resources
1 斯:
斯:此也。《說文》曰:析也,詩曰斧以斯之义姓吳志賀齊傳有剡縣史斯從。息移切,二十六。

2 斯:
虒:似虎有角能行水中。

3 斯:
𩆵:小雨。

4 斯:
榹:榹桃山桃。

5 斯:
㴲:涯也,又水名出趙國。

6 斯:
廝:廝養也,役也,使也。

7 斯:
㒋:上同。

8 斯:
凘:凌凘。

9 斯:
磃:館名。

10 斯:
㾷:痠㾷疼痛。又斯齊切。

11 斯:
傂:傂祁地名在絳西臨汾水本亦作虒。

12 斯:
謕:數諫也,諒也。

13 斯:
鼶:䑕名。又音啼。

14 斯:
𪆁:鸒𪆁雅烏。

15 斯:
蟴:《爾雅》云:螺蛅蟴郭璞曰蛓屬也,今青州人呼蛓爲蛅蟴蛓音剌。

16 斯:
㽄:甕破。

17 斯:
螔:守宫别名。

18 斯:
䫢:𩓨䫢,頭不正也。𩓨音精。

19 斯:
䌳:經緯不同。又式支切。

20 斯:
䔮:草生水中其花可食。

21 斯:
菥:葴菥草似燕麥。

22 斯:
𥕶:𥕶磨。

23 斯:
蜤:《爾雅》云:蜤螽蜙蝑郭璞云蜙䗥也,俗呼𧐍𧑓。

24 斯:
燍:火焦臭也。

25 斯:
禠:福也。

26 斯:
鐁:平木器名。

URN: ctp:n289274