Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《咨》

Library Resources
1 咨:
咨:嗟也,谋也。即夷切,十五。

2 咨:
资:助也,机也,货也,又姓陈留风俗传云黄帝之后。

3 咨:
粢:祭饭。

4 咨:
𪗉:上同。

5 咨:
𪗋:𪗋縗经典通用齐。

6 咨:
𧞓:上同。

7 咨:
谘:谘谋。

8 咨:
姿:姿态。

9 咨:
齍:黍稷在器。

10 咨:
澬:水名在邵陵。又音茨。

11 咨:
𣳩:具𣳩山在荥阳出山海经。

12 咨:
赍:赍持也。又子兮切。

13 咨:
蒫:蒫荠实也。

14 咨:
𩆂:雨声。

15 咨:
𩄚:上同。

URN: ctp:n289514