Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《其》

Library Resources
1 其:
其:辝也,亦姓陽阿侯其石是也,又漢複姓六氏左傳邾庶其之後以庶其爲氏丗本楚大夫渉其帑漢淸河都尉祝其承先王僧孺百家譜蘭陵蕭休緒娶髙密侍其義叔女何氏姓苑有行其氏今其氏。渠之切。又音基。三十。

2 其:
期:期信也,會也,限也,要也,又姓風俗通有期思國又漢複姓二氏後漢梁鴻改姓運期氏古仙人有安期生賈執英賢傳云今琅邪人。

3 其:
旗:旌旗。《釋名》云:熊虎爲旗將軍所建象其猛如虎與衆期之於下也,戰國策曰建七星之旗天子之位也,又姓齊卿子旗之後漢有九江太守旗光。

4 其:
綦:履飾又蒼白色巾也,詩曰縞衣綦巾又姓何氏姓苑云義興人。

5 其:
綨:上同。

6 其:
𢃛:俗。

7 其:
萁:豆萁。

8 其:
𧯯:上同。

9 其:
蜝:蟛蜝似蟹而小晉蔡謨食之殆死也。

10 其:
琪:玉也。

11 其:
麒:麒麟。

12 其:
騏:騏𩦸。

13 其:
淇:水名出沮洳之山。《說文》曰:淇水出河内共北山東入河。

14 其:
䳢:鳥名。

15 其:
錤:鎡錤鋤别名也。

16 其:
藄:紫藄似蕨菜。

17 其:
棊:博物志曰舜造圍棊丹朱善之。

18 其:
櫀:上同。

19 其:
碁:亦同。

20 其:
𤪌:弁飾。

21 其:
璂:上同。

22 其:
鯕:編魚。

23 其:
蘄:州名漢蘄春縣也,晉孝武鄭后諱春改爲蘄陽周平淮南改爲州因蘄水以爲名又姓也。

24 其:
祺:祥也,吉也。

25 其:
禥:籀文。

26 其:
踑:踑馴跡也。

27 其:
𦪆:𦪆艃舟名。

28 其:
䑴:上同。

29 其:
𢍁:舉也。

30 其:
䶞:齧也。

URN: ctp:n289901