Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《渠》

Library Resources
1 渠:
渠:溝渠也,亦州名宋置宕渠郡周仍爲郡武德初改置州亦有宕渠山又姓左傳衞有渠孔御戎。強魚切,二十六。

2 渠:
𨎶:車輞。

3 渠:
𦄽:履飾。

4 渠:
璩:玉也。

5 渠:
磲:硨磲美石次玉。

6 渠:
蕖:芙蕖。

7 渠:
籧:籧篨。

8 渠:
𥴧:牛筐。

9 渠:
淭:淭挐方言云把宋魏之閒謂之淭挐。

10 渠:
醵:合錢飲酒。又巨略切。

11 渠:
腒:鳥腊。

12 渠:
𪆫:𪄉𪆂鳥。

13 渠:
螶:《說文》云:螶◫虫巣也,一曰蜉蝣朝生暮死者爾雅作渠略。

14 渠:
蟝:上同。

15 渠:
䝣:䝣獀獸名食猛獸出山海經。

16 渠:
豦:獸名。《說文》曰:鬬相丮不解也,从豕虍豕虍之鬬不相捨司馬相如說豦封豕之屬一曰虎兩足舉。又音據。

17 渠:
蘧:蘧麥又姓。

18 渠:
鐻:鐻耳之傑。

19 渠:
璖:耳環。

20 渠:
𨞙:聚名。

21 渠:
㯫:㯫枯藩籬名。

22 渠:
䟊:小走皃。

23 渠:
𦼫:𦼫菜似蘇。又音巨。

24 渠:
䆽:穴類。

25 渠:
𧝔:繫𧝔。

26 渠:
懅:怯也。又音遽。

URN: ctp:n290293