Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《余》

Library Resources
1 余:
余:我也,又姓風俗通云秦由余之後何氏姓苑云今新安人。以諸切,三十。

2 余:
蜍:蜘蛛。又常魚切。

3 余:
藇:芞藇香草。

4 余:
㶛:水名。

5 余:
餘:殘也,䞉也,皆也,饒也,又姓晉有餘頠又漢複姓三氏晉卿韓宣子之後有名餘子者奔於齊號韓餘氏又傳餘氏本自傅說說旣爲相其後有留於傅巖者因號傅餘氏秦亂自淸河入吳漢興還本郡餘不還者曰傅氏今吳郡有之風俗通云吳公子夫摡奔楚其子在國以夫餘爲氏今百濟王夫餘氏也。

6 余:
輿:車輿又多也,又權輿始也,續漢書輿服志曰上古聖人觀轉蓬始以爲輪輪行不可載因物生智後爲之輿又姓周大夫伯輿之後。

7 余:
旟:《周禮》云:鳥隼曰旟州里所建也。《爾雅》云:錯革鳥曰旟郭璞云此謂合剥鳥皮毛置之竿頭。

8 余:
鵌:鳥名與䑕同穴。又大都切。

9 余:
璵:魯之寶玉。

10 余:
艅:艅艎吳王船名。

11 余:
畬:田三歳也。

12 余:
𤰩:上同。

13 余:
𤄕:水名。

14 余:
歟:《說文》云:安气也,又語末之辝亦作與。

15 余:
與:上同本。又餘佇切。

16 余:
譽:稱也。又音預。

17 余:
嬩:女字。

18 余:
舁:對舉。

19 余:
擧:上同。

20 余:
妤:婕妤婦人官也,亦作倢伃。

21 余:
伃:上同。

22 余:
㦛:恭敬。

23 余:
𪋮:《說文》云:似鹿而大。又弋庶切。

24 余:
予:我也。又餘佇切。

25 余:
㺞:獸名。

26 余:
𩦡:馬行皃。

27 余:
𧾚:𧾚𧾚安行皃。

28 余:
狳:獸名。《山海經》云:餘我之山有獸如兔鳥喙鴟目蛇尾遇人則眠名曰犰徐見則有螽蝗爲害也。

29 余:
鸒:《爾雅》云:鸒斯雅烏。又羊庶切。

30 余:
雓:《爾雅》云:鷄大者蜀蜀子雓。

URN: ctp:n290320