Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《儒》

Library Resources
1 儒:
儒:柔也。人朱切,十六。

2 儒:
獳:朱獳獸名似狐而魚翼出則國有恐。又女侯切。

3 儒:
濡:水名出涿郡又霑濡。

4 儒:
襦:《說文》云:短衣也,俗作。

5 儒:
懦:弱也。又乃亂切。

6 儒:
嚅:囁嚅多言。

7 儒:
鱬:朱鱬魚名魚身人面。

8 儒:
𪋯:鹿子。又相俞切。

9 儒:
嬬:妻名。

10 儒:
繻:易曰繻有衣袽亦見周禮注。又音須。

11 儒:
顬:顳顬耳前動。

12 儒:
䞕:火色。

13 儒:
臑:嫩耎皃。

14 儒:
醹:厚酒。又音乳。

15 儒:
㼱:柔皮。又而兖切。

16 儒:
䰰:鬼魅聲䰰䰰不止。又乃侯切。

URN: ctp:n290638