Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope:Request type: Paragraph
Condition 1: Contains property "Fanqie reading" containing text "㳛" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

《逾》

Library Resources
1 逾:
逾:越也。羊朱切,四十五。

Fanqie reading: 㳛 [先秦] [漢後] Show property details

2 逾:
踰:上同。

3 逾:
窬:門邊小竇又穿窬也。

4 逾:
㬰:善也,亦須㬰又姓左傳晉大夫㬰駢。

5 逾:
楰:木名。又音庾。

6 逾:
𦚤:肥𦚤。

7 逾:
䛕:諂䛕。

8 逾:
隃:隃麋古縣在扶風。

9 逾:
鄃:地名在涿郡。又音輸。

10 逾:
覦:覬覦欲得。

11 逾:
𨵦:窺也。

12 逾:
俞:然也,荅也。《說文》作俞空中木爲舟也,又姓。又恥呪切。

13 逾:
歈:巴歈歌也。

14 逾:
愉:悅也,和也,樂也。

15 逾:
𢋅:邪𢋅舉手相弄或作歋歈。

16 逾:
揄:揄揚詭言也,又動也。《說文》引也。

17 逾:
褕:褕狄后衣。又由昭切。

18 逾:
瑜:玉名。

19 逾:
崳:崳次山在鴈門。

20 逾:
㤤:憂也。

21 逾:
羭:黒羝。

22 逾:
蝓:𧓗蝓蝸牛。

23 逾:
榆:木名。《說文》曰:白枌也,春秋元命包曰三月榆莢落。

24 逾:
茰:茱茰。

25 逾:
堬:方言云墳堬培塿埰埌塋壟皆冢別名。

26 逾:
牏:築垣短版。

27 逾:
渝:渝變也,亦州名本巴國漢爲巴郡之江州縣梁於巴郡置楚州隋改爲渝州因渝水爲名。

28 逾:
媮:靡也。又音偷。

29 逾:
𤜹:𤜹𤜹呼犬子也。

30 逾:
㳛:汙㳛。

31 逾:
㻀:美石次玉。

32 逾:
瘉:病也。

33 逾:
螸:《爾雅》云:蠭醜螸。

34 逾:
蕍:澤蕮。

35 逾:
𦳅:草也。

36 逾:
䩱:䩱餘也,出字林。

37 逾:
䜽:變色豆也。

38 逾:
萮:䓵萮花皃。

39 逾:
𧃠:上同。

40 逾:
舀:曰也。又音由。又代兆切。

41 逾:
㼶:瓶也。

42 逾:
騟:紫馬。

43 逾:
𢔢:行皃。

44 逾:
𥬽:黒竹。

45 逾:
𥑷:石次玉也。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.