Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《呼》

Library Resources
1 呼:
呼:喚也。《說文》曰:外息也,又姓列仙傳有仙人呼子先又虜複姓二氏前趙録匈奴貴姓有呼延氏後漢書匈奴四姓有呼衍氏。荒烏切,又火故切,十七。

2 呼:
嘑:哮嘑。《周禮》云:雞人掌大祭祀夜嘑旦以嘂百官。

3 呼:
虖:姓也。《說文》曰:哮虖也。

4 呼:
𧦝:亦喚也。

5 呼:
歑:温吹氣息也。

6 呼:
戲:古文呼字。

7 呼:
謼:大叫。又火故切。

8 呼:
膴:無骨腊。又音無。

9 呼:
幠:大也。

10 呼:
葫:大蒜也,張騫使大宛所得[之▼之字當刪▲]食之損人目。

11 呼:
恗:怯也。

12 呼:
軤:姓也。

13 呼:
虍:字林云虎文也。

14 呼:
苸:草多。

15 呼:
雐:鳥名。

16 呼:
䰧:鬼皃。

17 呼:
滹:滹池水名周禮作虖池。

URN: ctp:n291061