Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《灰》

Library Resources

Library Resources
1 灰:
灰:《說文》曰:死火也。《淮南子》云:女媧積蘆灰而止淫水。呼恢切,六。

2 灰:
䖶:豕掘地也。

3 灰:
鼿:上同。

4 灰:
豗:相豗擊。

5 灰:
㾯:馬病。

6 灰:
虺:虺尵。

Library Resources
1 恢:
恢:大也。苦回切,八。

2 恢:
詼:詼調。

3 恢:
悝:病也,憂也,一曰悲也,亦大也。又音里。

4 恢:
魁:魁師一曰北斗星。

5 恢:
𥲖:𥲖箭竹。

6 恢:
㷇:多也。

7 恢:
顝:大頭。

8 恢:
盔:盔器盂盛者也。

Library Resources
1 隈:
隈:水曲也。烏恢切,十一。

2 隈:
煨:煻煨火。

3 隈:
䋿:五色絲飾。

4 隈:
渨:渨没。

5 隈:
椳:户樞。

6 隈:
偎:愛也,亦國名。

7 隈:
𩗯:風低皃。

8 隈:
揋:揋掎。

9 隈:
𧤖:角曲中也。

10 隈:
葨:山草。

11 隈:
鰃:魚也。

Library Resources
1 回:
回:違也,轉也,邪也,又回中地名亦姓古賢者方回之後。户恢切,十三。

2 回:
洄:逆流。

3 回:
迴:還也。

4 回:
槐:木名五經通義曰士之冢樹槐春秋說題辝曰槐木者虚星之精也,又姓晉大夫富槐之後。

5 回:
徊:徘徊。

6 回:
瑰:玟瑰火齊珠也。又古回切。

7 回:
蚘:人腹中長蟲。

8 回:
蛕:上同。

9 回:
佪:玉篇云佪佪惛也。

10 回:
烠:光色。

11 回:
𤜡:郷名在濉陽。

12 回:
𩢱:馬名。

13 回:
茴:茴香草名。

Library Resources
1 枚:
枚:枝也,亦姓漢有淮南枚乗。莫杯切,十五。

2 枚:
梅:果名又姓出汝南本自子姓殷有梅伯爲紂所醢漢有梅鋗。

3 枚:
媒:媒衒。《說文》曰:謀也,謀合二姓也。

4 枚:
玟:玟瑰。

5 枚:
煤:炱煤灰集屋也,炱。杜來切。

6 枚:
脢:脊側之肉。又亡代切。

7 枚:
脄:上同。

8 枚:
腜:孕始兆也。

9 枚:
禖:郊禖求子祭也。

10 枚:
䍙:雉網。

11 枚:
莓:莓莓美田也。

12 枚:
塺:塵也。

13 枚:
鋂:大鐶詩傳云一環貫二。

14 枚:
䊈:酒母。

15 枚:
䤂:醋之别名。

Library Resources
1 傀:
傀:大皃又美也,盛也,偉也,亦怪異。公回切,十。

2 傀:
𤪿:上同。

3 傀:
𠐤:亦同。

4 傀:
瑰:瓊瑰石次玉。又音回。

5 傀:
瓌:上同。

6 傀:
鞼:《說文》云:韋繡也。又求位切。

7 傀:
櫰:《山海經》云:中曲山有木如棠而圓葉赤實如木𤓰食之多力。又音懷。

8 傀:
膭:肥皃。

9 傀:
䐩:畜胎。

10 傀:
䕇:菜名。又乎罪切。

Library Resources
1 雷:
雷:《說文》作靁云隂陽薄動靁雨生物者也,又姓後漢有雷義。魯囘切,十三。

2 雷:
𩂩:古文。

3 雷:
儡:儡同。

4 雷:
㔣:勉也。又盧對切。

5 雷:
瓃:玉器。

6 雷:
櫑:《說文》曰:龜目酒尊刻木作雲雷之象象施不窮也。

7 雷:
罍:上同。

8 雷:
鑘:劒首飾也,亦作櫑。

9 雷:
𦌵:百囊魚網。

10 雷:
鐳:瓶也,壼也。

11 雷:
𤮚:𤮚。

12 雷:
畾:田閒。

13 雷:
轠:轠轤不絶。

Library Resources
1 穨:
穨:暴風也。杜回切,十三。

2 穨:
頽:上同。

3 穨:
㿉:隂病。

4 穨:
隤:下墜也。

5 穨:
墤:上同。

6 穨:
㢈:𡑅也。

7 穨:
魋:獸似熊而小又人名。

8 穨:
尵:虺尵。

9 穨:
蘈:《爾雅》云:藬牛蘈郭璞云髙尺餘許方莖葉長而銳有穗穗閒有華紫縹色。

10 穨:
𧮓:譟也。

11 穨:
𧝋:棺覆。

12 穨:
蹪:躓仆。

13 穨:
𤗴:𤗯𤗴屋破狀。

Library Resources
1 崔:
崔:姓也,齊丁公之子食采於崔因以爲氏出淸河博陵二望。倉回切,六。

2 崔:
催:迫也。

3 崔:
縗:喪衣長六寸傅四寸亦作衰。

4 崔:
𨻵:𨻵崩隤也。

5 崔:
𢕘:行急皃。

6 崔:
𧽠:逼也。

Library Resources
1 磓:
磓:落也,亦作塠。都回切,十五。

2 磓:
塠:上同。

3 磓:
頧:毋頧夏冠名禮記作追。

4 磓:
䭔:餅也。

5 磓:
堆:聚土。

6 磓:
鴭:雀屬。

7 磓:
𠩰:𠩰厚撲物也,,亦作𢮒。

8 磓:
鎚:治玉也,周禮作追。

9 磓:
搥:摘也。

10 磓:
䜃:上同。

11 磓:
嵟:髙也。

12 磓:
𩈜:䩇𩈜醜面。

13 磓:
𠂤:《說文》曰:小阜也。

14 磓:
敦:詩曰敦彼獨宿。

15 磓:
𡏩:𡏩,坐皃,出聲譜。

𤗯

Library Resources
1 𤗯:
𤗯:𤗯𤗴。素回切,六。

2 𤗯:
挼:擊也。

3 𤗯:
䪎:鞍邊帶也。

4 𤗯:
毸:毰毸鳳舞出楚詞。

5 𤗯:
嗺:嗺送歌。

6 𤗯:
蓑:蓑蓑蘂下垂皃本。又音莎。

Library Resources
1 摧:
摧:折也,阻也。昨回切,五。

2 摧:
崔:崔嵬。又音催。

3 摧:
慛:傷也,憂也。

4 摧:
槯:木名堪作杖。

5 摧:
檇:木有所擣也。

Library Resources
1 裴:
裴:衣長皃又姓伯益之後封于𨛬郷因以爲氏後徙封解邑乃去邑從衣至燉煌太守裴遵始自雲中徙居河東本亦作裵。薄回切,十二。

2 裴:
徘:徘徊。

3 裴:
培:益也,隄也,助也,治也,隨也,重也。

4 裴:
陪:陪廁也。

5 裴:
𨛬:郷名在聞喜。

6 裴:
䣙:郷名在扶風。

7 裴:
婄:婦人皃。

8 裴:
棓:姓也,前漢爰盎之棓生所問占。又龐項切。

9 裴:
毰:毰毸鳳舞。

10 裴:
𤗏:版也。

11 裴:
𩑢:曲頥也。又音牌。

12 裴:
輫:車箱。

Library Resources
1 桮:
桮:《說文》曰:㔶也。布回切,三。

2 桮:
杯:上同。

3 桮:
盃:俗。

Library Resources
1 肧:
肧:懷胎一月。芳杯切,八。

2 肧:
坯:未燒瓦也。

3 肧:
㾦:弱也。

4 肧:
醅:酒未漉也。

5 肧:
衃:《說文》曰:凝血也。

6 肧:
𩵣:魚名。

7 肧:
𤬃:𤓰𤬃。

8 肧:
抔:披抔。

Library Resources
1 鮠:
鮠:魚名似鮎。五灰切,五。

2 鮠:
桅:小船上檣竿也。

3 鮠:
嵬:崔嵬。

4 鮠:
磑:磨也。又五內切。

5 鮠:
峞:髙皃。

𨌴

Library Resources
1 𨌴:
𨌴:車盛皃。他回切,七。

2 𨌴:
𨋱:上同。

3 𨌴:
㷟:㷟燖毛出字林。

4 𨌴:
蓷:草名。

5 𨌴:
推:又昌隹切。

6 𨌴:
藬:牛蘈草也。

7 𨌴:
㞜:履屬有頸曰㞜。

𢅼

Library Resources
1 𢅼:
𢅼:古之善塗者。乃回切,三。

2 𢅼:
捼:手摩物也。又如和切。

3 𢅼:
𨡌:一𨡌飯,出字林。

Library Resources
1 嗺:
嗺:字書云口嗺頽。臧回切,四。

2 嗺:
朘:赤子陰也。

3 嗺:
䘒:上同見老子。

4 嗺:
𡱥:上同出聲類。

URN: ctp:n291808