Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《枚》

Library Resources
1 枚:
枚:枝也,亦姓漢有淮南枚乗。莫杯切,十五。

2 枚:
梅:果名又姓出汝南本自子姓殷有梅伯爲紂所醢漢有梅鋗。

3 枚:
媒:媒衒。《說文》曰:謀也,謀合二姓也。

4 枚:
玟:玟瑰。

5 枚:
煤:炱煤灰集屋也,炱。杜來切。

6 枚:
脢:脊側之肉。又亡代切。

7 枚:
脄:上同。

8 枚:
腜:孕始兆也。

9 枚:
禖:郊禖求子祭也。

10 枚:
䍙:雉網。

11 枚:
莓:莓莓美田也。

12 枚:
塺:塵也。

13 枚:
鋂:大鐶詩傳云一環貫二。

14 枚:
䊈:酒母。

15 枚:
䤂:醋之别名。

URN: ctp:n291851