Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《臺》

Library Resources
1 臺:
臺:土髙四方曰臺。又姓,漢有侍中臺崇。徒哀切。十五。

2 臺:
擡:擡舉。

3 臺:
菭:魚衣濕者曰濡菭亦作苔。《說文》曰:菭水衣。

4 臺:
苔:上同又蘚也。

5 臺:
炱:炱煤。

6 臺:
嬯:鈍劣。

7 臺:
薹:蕓薹。

8 臺:
䈚:竹萌。

9 臺:
儓:輿儓。

10 臺:
檯:木名。

11 臺:
駘:駑馬。

12 臺:
𪒴:𪑚𪒴大黒之皃。又都來切。

13 臺:
籉:可禦雨也。

14 臺:
跆:蹋跆連手唱歌。

15 臺:
𩿡:鳥名。

URN: ctp:n292009