Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《壇》

Library Resources
1 壇:
壇:封土祭處。徒干切,十五。

2 壇:
檀:木名亦州名春秋時及戰國並爲燕地漢屬漁陽郡隋置檀州取白檀縣爲名又姓太公爲灌檀宰後氏焉禮記魯有檀弓今檀城在瑕丘瑕丘屬山陽魯改山陽爲髙平郡檀氏望在髙平也。

3 壇:
鷤:鸛鷤如鵲短尾射之銜矢射人。《說文》爾雅並作鸛鷒。

4 壇:
癉:風在手足病。又都彈切。

5 壇:
撣:觸也,太𤣥經云揮繫其名。

6 壇:
彈:糾也,射也,亦彈棊梁冀傳云冀好彈棊也。又徒案切。

7 壇:
驒:連錢騘一曰靑驪白文又丁年切驒駭匈奴畜似馬而小。

8 壇:
驙:白馬黒脊。又知連切。

9 壇:
但:語辝亦姓何氏姓苑云漢有但巴爲濟隂太守又徒旱切。又徒旦切。

10 壇:
胆:胆口脂澤出證俗文。

11 壇:
繟:寛緩。

12 壇:
儃:態也。又市連切。

13 壇:
聅:軍法以矢貫耳曰聅。

14 壇:
唌:歎也。

15 壇:
貚:貙屬。

URN: ctp:n293215