Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《緜》

Library Resources
1 緜:
緜:精曰緜麤曰絮。《說文》曰:䏈微也,又姓晉張方以綿思爲腹心。武延切,十七。

2 緜:
綿:上同。

3 緜:
棉:屋聮棉又木棉樹名吳録云其實如酒杯中有綿如蠶綿可作布又名曰緤羅浮山記曰正月花如芙蓉結子方生葉子内綿至蠶成即熟廣州記云枝似桐枝葉如胡桃葉而稍大也。

4 緜:
謾:欺也。

5 緜:
矊:瞳子黒又矊眇逺視。

6 緜:
蝒:馬蜩蟬中最大。

7 緜:
𧉄:上同。《說文》曰:𧉄蚗蟬屬。

8 緜:
矏:密緻皃。

9 緜:
𢣔:忘也。

10 緜:
芇:《說文》曰:相當也,今人賭物相折謂之芇。

11 緜:
宀:深屋。

12 緜:
𩕰:雙生。

13 緜:
櫋:《說文》曰:屋聮櫋也。

14 緜:
𣏜:木名。

15 緜:
臱:視逺之皃。

16 緜:
㮌:木名。

17 緜:
𣡠:欔密也。

URN: ctp:n294063