Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《喬》

Library Resources
1 喬:
喬:髙也。《說文》曰:髙而曲也,又虜姓前代録云匈奴貴姓喬氏代爲輔相。巨嬌切,十六。

2 喬:
橋:水梁也,又姓出梁國後漢有太尉橋玄。

3 喬:
趫:善走。又去遥切。

4 喬:
僑:寄也,客也。

5 喬:
㝯:上同。

6 喬:
鐈:似鼎長足。

7 喬:
鷮:雉名。又音驕。

8 喬:
㠐:亦作嶠山銳而髙。又其廟切。

9 喬:
毊:大磬。又虚驕切。

10 喬:
轎:小車。

11 喬:
嬌:廣雅云禹妃之名。又音驕。

12 喬:
蕎:蕎麥。又音驕。

13 喬:
蟜:蠪蟜螘也,蠪音龍。

14 喬:
蹻:驕也,慢也。又巨虐切。

15 喬:
𦒓:飛皃。

16 喬:
䀉:盂也。

URN: ctp:n294682