Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《薑》

Library Resources
1 薑:
薑:菜名。《說文》云:御濕之菜史記云千畦薑韭與千戸侯等。居良切,十五。

2 薑:
𧅁:𧅁上同。

3 薑:
畺:《說文》界也。

4 薑:
疆:上同。

5 薑:
壃:俗。

6 薑:
畕:《說文》曰:比田也。

7 薑:
㹔:牛長脊一曰白脊牛。

8 薑:
繮:馬組。

9 薑:
韁:上同。

10 薑:
殭:死不朽也。

11 薑:
礓:礓石。

12 薑:
橿:一名檍萬年木又云鋤橿鋤柄也。

13 薑:
姜:姓也,出天水齊姓本自炎帝居於姜水因爲氏漢初以豪族徙關中遂居天水也。

14 薑:
䗵:蠶白。

15 薑:
僵:仆也。

URN: ctp:n295950