Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《穰》

Library Resources
1 穰:
穰:禾莖也,又姓齊將穰苴之後何氏姓苑云今髙乎人。汝陽切,十七。

2 穰:
禳:除殃祭也。

3 穰:
攘:以手禦又竊也,除也,逐也,止也,揎袂出臂曰攘。又音讓。

4 穰:
𣀮:盜也。

5 穰:
鑲:鉤鑲兵器。又息羊切。

6 穰:
𨟚:縣名在南陽。

7 穰:
躟:疾行。

8 穰:
瀼:露濃皃。

9 穰:
𩆶:上同。

10 穰:
獽:戎屬。

11 穰:
儴:《爾雅》云:因也。

12 穰:
蘘:蘘荷。

13 穰:
䉴:䉴䉛𥂖米竹器。

14 穰:
鬤:𩬹鬤亂毛。

15 穰:
勷:劻勷迫皃。

16 穰:
瓤:𤓰實也。又女良切。

17 穰:
孃:亂也。又女良切。

URN: ctp:n295980