Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《匡》

Library Resources
1 匡:
匡:辅助也,正也,又姓风俗通云匡鲁邑也,句须爲之宰其后氏焉汉有匡衡。去王切,十三。

2 匡:
邼:邑名。《说文》曰:河东闻喜郷也。

3 匡:
筐:筐笼。

4 匡:
䖱:海中大虾。

5 匡:
框:棺门。

6 匡:
恇:怯也。

7 匡:
劻:劻勷。

8 匡:
𩬹:𩬹鬤。

9 匡:
洭:水名出桂阳含洭县。

10 匡:
軭:车戾。

11 匡:
眶:目眶。

12 匡:
䒰:草名。

13 匡:
𩢼:耳曲。

URN: ctp:n296107